Αρχική Σελίδα

Το δίκτυο προτίθεται να καλύψει σε πρώτο επίπεδο τις θεματικές περιοχές «Πολιτισμική Ανάπτυξη, Πολιτισμική Κληρονομιά» και «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» και σε δεύτερο επίπεδο τις λοιπές Επιστήμες μέσω της εξειδίκευσης των μελών του σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και εκπαιδευτική τεχνολογία, αλλά και σε εφαρμογές πληροφορικής (πχ εξόρυξη γνώσης και μηχανική μάθηση) σε Οικονομικές Επιστήμες κα. Σκοπός και κύριοι στόχοι του δικτύου είναι η ανάπτυξη, διάχυση και εφαρμογή της έρευνας στις παραπάνω περιοχές και παράλληλα η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε προπτυχιακό και κυρίως μεταπτυχιακό επίπεδο (ΜΔΕ και διδακτορικό δίπλωμα), στα αντίστοιχα εργαστήρια των τμημάτων που απαρτίζουν το δίκτυο. Η υλοποίηση των στόχων θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, εθνικών και ευρωπαϊκών, στα οποία το δίκτυο θα προσπαθήσει να συμμετάσχει ανταγωνιστικά καθώς και μέσω συνεργασιών με άλλα δίκτυα και εργαστήρια από άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  • Ημερίδα 18 Σεπτεμβρίου 20102010-09-09

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Το ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών: ΔIκτυο για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τις Επιστήμες (ΔΙΠΕΕ) σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τις Επιστήμες» - 18 Σεπτεμβρίου 2010 - ΑΧΑΪΑ BEACH - Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας

  • Ημερίδα Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου2010-06-22

    Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 17-18 Σεπτέμβρη με στόχο την αλληλοενημέρωση στα ερευνητικά και αναπτυξιακά ενδιαφέροντα που άπτονται των δραστηριοτήτων του δικτύου αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών προτάσεων έργων. Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας θα ανακοινωθεί στο άμεσο μέλλον.